20
Çeşmede 20 ýyllyk tejribe
1000
1000-e golaý çüwdürim çözgüdi
20
20+ Çeşme şahadatnamalary
24
24 × 7 Müşderi hyzmaty

Çeşmeleri sahna boýunça saýlaň

file_6
file_7
file_8

BIZ hakda

Kompaniýanyň tertibi

Kompaniýanyň tertibi

Neijiang Longxin çüwdürim zawody, 10 ýyldan gowrak wagt bäri döredilen 5,3 million ABŞ dollary bilen abraýly, hünärmen we ösen kärhana.Dürli çeşme öndürýän öňdebaryjy öndüriji, üpjün ediji we eksportçydyrys.

Halkara çüwdürim dizaýn we gurluşyk kärhanasy hökmünde öňdebaryjy tehnologiýa we ýokary hilli gurluşyk topary bar, birnäçe in engineener, grafiki we 3D animasiýa dizaýnerleri.

Çeşme dizaýnyna, gurnamagyna, çözülmegine, öndürilmegine, döwrebaplaşdyrylmagyna we täzeden gurulmagyna we ş.m. bagyşlaýarys, üstesine-de, çüwdürimleriň dürli görnüşleri, LED çüwdürim çyralary, çüwdürim nasosy, dolandyryş programma üpjünçiligi we başgalar bar.

Has giňişleýin gör

Taslama ýagdaýlary

zd
file_6
file_7
file_8

HYZMAT EDEBI WE ÇÖZGÜN

Hyzmat hödürläp bileris: Dizaýn, Önümçilik, Gurmak, Dikeldiş we Bejeriş.
Çeşme enjamlaryny satyn almaly bolsaňyz: Bize diňe sorag iberiň.
Taslamany ýerine ýetirmek zerur bolsa, aşakdaky maglumatlar gerek:

CAD sahypasynyň meýilnamasy

CAD sahypasynyň meýilnamasy

Çeşme taslamasynyň CAD saýty meýilnamasy (Çeşmäni guran ýeriňiziň göwrümini we görnüşini has gowy görkeziň we binany has gowy görkeziň. Daş-töwerekdäki derýa ýa-da ýol ýagdaýy).

Býudjet

Býudjet

Şereketimiz, suw meýdançasynyň taslamasynyň hiliniň has ýokarydygyny, gurnamagyň we çözmegiň dowamlylygynyň 90 gün boljakdygyny wada berýär.

Doly hyzmat

Doly hyzmat

Size diňe çüwdürim enjamlary ýa-da gurnama ýaly hyzmatlaryň doly toplumy gerekmi?

Dizaýn

Dizaýn

Mümkin bolsa, ABŞ-nyň size laýyk dizaýny düzmegine kömek etmek üçin maňa wideo ýa-da käbir suratlar iberip bilersiňiz.

Kärhana habarlary

1

SinChuan Jixin seýilgähinde çüwdürim taslamasy

Matrisa çüwdürimi poluň bir görnüşi ...

1

Täze taslamamyz - pol çüwdürimi ...

Matrisa çüwdürimi poluň bir görnüşi ...

0

Si 'Daýan Pagoda Uly sazly F ...

Matrisa çüwdürimi poluň bir görnüşi ...

Has giňişleýin görüň