sanaw1

Marka hekaýasy

Marka hekaýasy

Baoji-pol-çüwdürim-02

Peter LiuLongxin Çeşmesini esaslandyryjy we baş direktory, çüwdürimiň doglan ýeri Neijiangda dünýä indi.2005-nji ýylyň bir güni, on günden gowrak iş saparyndady.Ol ýadady.Wateröne suw çüwdüriminiň görkezilişini görende, ýokanç güýji haýran galdy.Piter Liu muňa çümdi we kynçylyklaryny ýatdan çykardy.Has çeper çüwdürim suw sergisini döretmek arzuwy dünýä indi.Ajaýyp saz çüwdürimi şatlyk we el çarpyşmalar döretdi.Piter Liu aýdym-saz çüwdürimini halaýanlaryň köpüsine dem alyp bilmedi!Şol pursat ýüreginde güýçli buýsanç duýgusy döräp, çeşme bilen aýrylmaz baglanyşyk gurupdy.

Şondan bäri Piter Liu iň esasy gurnama işgärlerinden başlap, yzygiderli öwreniş usullaryndan başlap, çüwdürim işine özüni bagyşlap başlady.Dostlarynyň kömegi we ýolbaşçylygynda on ýyllap ýagyşdan soň, Piter Liu ahyrsoňy ýerli çüwdürim hünärmeni boldy.

Soň“Longxin Fontan” guramasy müşderileriň biragyzdan öwgüsini gazandy.Gaty gurluşyk tehnologiýasy, ajaýyp taslama hili we amatly bahasy bilen, gowy pudakda abraý gazandy.2015-nji ýylda Piter Liunyň ýüzýän çüwdürim eseri "Altyn zalyň merjeni" ilkinji çykyş boldy.Suw sergisi, müňlerçe tomaşaçylary özüne çeken we adamlaryň çüwdürime bolan garaýşyny täzeleýän suw, ot, ýagtylyk, ses we üç ölçegli proýeksiýa ýaly dürli elementler bilen kesişdi.Nighterli wekilçilikli gijeki gezelenç merkezine öwrüldi.Bu taslamanyň döredilmegi, Piter Liu we onuň kompaniýasyny bütin dünýäde has köp ünsi çekdi.

In2018-nji ýylda Piter Liu Çengdu Jintang Greenaşyl adanyň howa suw tans sergisi taslamasyny gurmaga çagyryldy.Çeşme dizaýnynda we gurluşygynda köp ýyllyk tejribesi bolan Piter Liu adaty suwy ýa-da ýerüsti saz çüwdürimini howada göterdi.Diametri 30 metr bolan tegelek çüwdürim bazasy ýerden 15 metr beýiklikde guruldy.Çeşme we ajaýyp alaw howada tans etdi.Bu taslama, şeýle hem, ulaldylan ýyllyk sanly suw perdesini, ajaýyp lazer şüweleňini, ýeňil şou we düýş görýän suw perdesi filmini birleşdirdi.Geň galdyryjy suw çüwdürimi tomaşaçylary haýran galdyrdy.Bu taslama birnäçe patent aldy we Longxin Çeşmesiniň nusgawy hadysasyna öwrüldi.Şeýle hem, adaty dizaýndan we gurluşykdan döredijilik gözleglerine we ösüşe öwrülişini alamatlandyrýar.

Jintang-Saz-Çeşme-04

Insoňky ýyllarda Piter Liu önüm gözlegine we ösüşine, döredijilik dizaýnyna, in engineeringener tehnologiýasyna we zehinleriň ornaşdyrylmagyna köp maýa goýdy.“Longxin Fontan” önümler, dizaýn, tehnologiýa we ş.m. pudakda uly bäsdeşlik artykmaçlygyna eýe bolýar, şol bir wagtyň özünde-de, çüwdürim biznesiniň çalt ösmegine itergi berdi.Diňe köp tanymal kärhanalar we meşhur gözel ýerler bilen hyzmatdaşlyk etmek bilen çäklenmän, daşary ýurt bazarlaryna-da öz işini giňeldýär.

Piter Liu, çeşmäni gowy görýändigini we hyjuwy suw çüwdüriminden geçirmegi umyt edýändigini aýtdy.Suw sungaty bilen dürli ýurtlardan medeni alyş-çalyş we rezonans getirmegi maksat edinýär.Çeşmeden lezzet alýan her bir dostuňyza ýylylygy we söýgini duýsun.