Çeşme-dizaýn-19

Dizaýn hyzmaty

Dizaýn kömegi

Hyzmat hödürläp bileris:
Dizaýn, önümçilik, gurnama, täzeden gurmak we tehniki hyzmat.

Çeşme enjamlaryny satyn almaly bolsaňyz:
Bize diňe sorag iberiň.

Taslamany ýerine ýetirmek zerur bolsa, aşakdaky maglumatlar gerek:
1. Çeşme taslamasynyň CAD saýty meýilnamasy (çüwdürimi guran ýeriňiziň göwrümini we görnüşini has gowy görkeziň we daş-töweregiň binasyny, derýasyny ýa-da ýol ýagdaýyny has gowy görkeziň).
2. Siziň hödürläp biljek iň uly çak edilýän býudjetiňiz.
3. Size diňe çüwdürim enjamlary ýa-da gurnama ýaly hyzmatlaryň doly toplumy gerekmi?
4. Mümkin bolsa, size laýyk dizaýny taýýarlamaga kömek etmek üçin maňa wideo ýa-da käbir suratlar iberip bilersiňiz.

Soňky dizaýnyňyza, býudjetiňize we çüwdürim effektine görä kanagatlanarly jogap bereris.