sanaw1

Sorag-jogap

1-nji sorag.Gaplamak şertleriňiz nähili?

J: Umuman, harytlarymyzy bitarap ak gutulara we goňur kartonlara gaplaýarys.Kanuny taýdan bellige alnan patentiňiz bar bolsa, ygtyýarnama hatlaryňyzy alanymyzdan soň harytlary marka gutularyňyza salyp bileris.

2-nji sorag.Töleg şertleriňiz nähili?

J: T / T goýum hökmünde 30%, eltilmezden 70%.Balans tölemezden ozal önümleriň we paketleriň suratlaryny görkezeris.

3-nji sorag.Getirmegiň şertleri näme?

J: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.

4-nji sorag.Gowşuryş wagtyňyz nähili?

J: Adatça, öňünden töleg alanyňyzdan 30-60 gün gerek bolar.Deliveryörite gowşuryş wagty zatlara we sargydyň mukdaryna baglydyr.

5-nji sorag.Nusgalara görä öndürip bilersiňizmi?

J: Hawa, nusgalaryňyz ýa-da tehniki çyzgylaryňyz bilen öndürip bileris.Galyplary we gurallary gurup bileris.

6-njy sorag.Siziň nusga syýasatyňyz näme?

J: Aksiýada taýyn böleklerimiz bar bolsa, nusgany berip bileris, ýöne müşderiler nusga bahasyny we kurýer bahasyny tölemeli bolýarlar.

7-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?

J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar.

8-nji sorag: Biziň işimizi uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňizmi?

J: 1.Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin ýokary hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;
2. Her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarys we nireden gelýändigine garamazdan tüýs ýürekden söwda edýäris we olar bilen dostlaşýarys.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?