sanaw2

Habarlar

Habarlar

 • Bu iň meşhur çüwdürim, bilýärsiňizmi?

  Bu iň meşhur çüwdürim, bilýärsiňizmi?

  Aýna ýeňil çeşmäniň emele geliş prinsipi aslynda gaty ýönekeý, burun düzedilenden soň, aýna çybyk görnüşli suw sütüni ýaly suw sütüni, suw sütüni aç-açan we ýagty bolmagy üçin ýörite burun bejergisi bar. we tegelek, ýagtylykda ...
  Koprak oka
 • Bu ajaýyp aýdym-saz çüwdürim suw görnüşine düşünýärsiňizmi?

  Bu ajaýyp aýdym-saz çüwdürim suw görnüşine düşünýärsiňizmi?

  Häzirki wagtda medeni syýahatçylyk gijeki syýahatynyň ösüşi, köpleriň ünsüni çekmek üçin medeni syýahatçylyk gijeki syýahatynda ýeňil çüwdürim taslamasynyň akymy barha gowulaşýar.Syýahatçylar gijelerine gezelenç we güýmenje, gözel ýerler üçin syýahat etmegi halaýarlar ...
  Koprak oka
 • Näme üçin her kim kepderi çüwdürimlerini halaýar?

  Näme üçin her kim kepderi çüwdürimlerini halaýar?

  Dandelion çüwdüriminiň burun göwresi sütünden we sferik çüwdürimden ybarat, çüwdürim başlaýar, howada ak nepis suw sepilýär, kepderi güllerine meňzeýär.Dandelion çüwdürimi owadan, giňden ...
  Koprak oka
 • SinChuan Jixin seýilgähinde çüwdürim taslamasy

  SinChuan Jixin seýilgähinde çüwdürim taslamasy

  Gowy täzelik.WoBo köprüsiniň sanly grafiki şarlawuk taslamasy bilen gutladyk.Recentlyakynda Çengdunyň SinChuan Jixin seýilgähindäki taslama üstünlikli barlandy.Gözegçileriň hemmesi resminamalary gözden geçirdiler we taslamanyň ajaýypdygyny tassykladylar.Afte ...
  Koprak oka
 • Täze taslamamyz - nanunnanda pol çüwdürimi

  Täze taslamamyz - nanunnanda pol çüwdürimi

  Bu taslama bilen gutlaýarys!Lancang ýurdunyň nanunnan welaýatynda bu taslama bu prosesleriň hemmesi ygtybarly ýerine ýetirildi.Hil barlagy toparynyň agzasy çüwdürim enjamlaryny barlady.Bu taslamanyň her tarapy ajaýyp we ähli garaşylýanlardan ýokary ...
  Koprak oka
 • Si 'Daýan Pagoda Uly saz çüwdürimi

  Si 'Daýan Pagoda Uly saz çüwdürimi

  Daýan Pagoda Hytaýda gowy goralýan gadymy binalaryň biridir, bu budda zyýarat mekanydyr.Çeşme taslamasy Daýan Pagodanyň aşagynda ýerleşýär.Howuz, 22 000 suw çüwdürimi görnüşli 20,000 inedördül metr meýdany tutýar.Ol saklaýar ...
  Koprak oka
 • Çengdunyň Jintang şäherindäki aýdym-saz suw çüwdürimi

  Çengdunyň Jintang şäherindäki aýdym-saz suw çüwdürimi

  Gadymy döwürlerden bäri Jintang okrugy telekeçiler üçin ulag çatrygy we ýygnanýan ýeri.Günbatarda ajaýyp suw şäheriniň bolmagy hemmelere mälimdir.Hytaýda “Habitat” daşky gurşaw nusgasy baýragy berildi.T ...
  Koprak oka
 • Emeli dumanyň peýdalary

  Emeli dumanyň peýdalary

  Duman molekulalary howanyň ýylylygyny netijeli siňdirip biler, ýerli gurşawyň temperaturasyny peseldip biler we tomusda bu ýerlerden lezzet alýan syýahatçylara sowuklyk goşup biler.Syýahatçylar üçin duman peýza .y wizual lezzet we özüne çekiji ýer, şonuň üçin tebigy ýagdaýda has ýokary b ...
  Koprak oka
 • Biz ýeňiji!

  Biz ýeňiji!

  2022-nji ýylyň iýun aýynda Neijiang Longxin çüwdürim zawody täze çüwdürim taslamasyny gurmak üçin köp gazanç etdi.Bizde baý tejribe, güýçli tehniki güýç we bu pudakda gowy abraý bar.Şeýdip, ahyrynda ýeňiji bolan gatnaşyjy bolduk.S ...
  Koprak oka
 • Reňkli LED ýeňil sazly çüwdürim, açyk gury pol matrisa çüwdürimi

  Reňkli LED ýeňil sazly çüwdürim, açyk gury pol matrisa çüwdürimi

  Matrisa çüwdürimi poluň çüwdürimidir.Durmuşymyzda-da adaty zat, ýöne beýleki çeşmeden gaty tapawutlanýar.Matrisa çüwdürimi hakda bilmek isleseňiz, alada etmäň, aşakdaky matrisanyň öndürijilik aýratynlyklary barada jikme-jik maglumat ...
  Koprak oka
 • Çeşme dizaýnynyň möhüm faktorlary

  Çeşme dizaýnynyň möhüm faktorlary

  Hemmämiziň bilşimiz ýaly, haýsy çüwdürimiň görnüşine garamazdan, myhmanlary saklamaga we synlamaga çeker.Elbetde, çüwdürim şäheriň aýratynlyklaryny hem görkezip biler.Esasanam soňky ýyllarda aýdym-saz çüwdürimleriniň döremegi köp dostlar tarapyndan gowy görülýär.Onda haýsy faktor ...
  Koprak oka
 • Näme üçin Longxin çüwdürimini saýlamaly?

  Näme üçin Longxin çüwdürimini saýlamaly?

  Çeşme, häzirki dünýäde "suw sungatynyň" has ýokary görnüşidir.Çeşme surat çekýär, döwrüň ruhy we ýokary tehnologiýaly ajaýyp medeni sungat eserleri.Çeşme diňe bir howany arassalap, daşky gurşawy owadanlaşdyryp bilmez, eýsem adamlaryň hilini ýokarlandyryp biler ...
  Koprak oka