sanaw2

Önümler

 • Bag bezegli suw çüwdürimleri zawody, emeli dumanly çüwdürim

  Bag bezegli suw çüwdürimleri zawody, emeli dumanly çüwdürim

  Çeşme çyrasy IP68 suw geçirmeýän derejesine ýetýär, şonuň üçin suw çüwdürimini yşyklandyrmak üçin uzak wagtlap suwda işläp biler.Çyra korpusy 304 poslamaýan polatdan ýasaldy.Önüm berk, çydamly, howpsuz we ekologiýa taýdan arassa.

 • Açyk interaktiw mugt dizaýn Uly sazly tans suw çüwdürimi

  Açyk interaktiw mugt dizaýn Uly sazly tans suw çüwdürimi

  Saz çüwdürimi adatça ses, ýagtylyk, suw, proýeksiýa, duman, ot we beýleki elementleri öz içine alýar.Bellenen prosedura laýyklykda aýdym-saz ritmine awtomatiki ýerine ýetirip biler.Suw aýratynlygy.Köp şäherler ýa-da gözel ýerler, daş-töweregi sarp edip biljek we syýahatçylyk ykdysadyýetiniň ösmegine itergi berip biljek aýdym-saz çüwdürimi gurup syýahatçylary özüne çekýär.

 • LED halka çüwdüriminiň açyk reňkini üýtgetmek IP68 Suw geçirmeýän orta deşik suwasty landşaft ünsi

  LED halka çüwdüriminiň açyk reňkini üýtgetmek IP68 Suw geçirmeýän orta deşik suwasty landşaft ünsi

  IP68 suw geçirmeýän derejesi bilen, çüwdürim çyrasy suw çüwdürimini ýagtylandyrmak üçin uzak wagtlap suwuň aşagynda işläp biler.Çyra korpusy 304 poslamaýan polatdan ýasaldy.Önüm berk we çydamly, howpsuz we ekologiýa taýdan arassa.
  1,50,000 sagat iş ömri.
  2.IP68 suw geçirmeýän we tozan geçirmeýän baha berdi.
  3.CE, RoHS, IOS9001 şahadatnamasy.
  4. Has köp gurnama mümkinçilikleri bar.
  5. Has açyk reňkler bar.

 • Açyk DMX Dolandyryş landşaft basgançagy lazer ýagty proýektory RGB Gijeki doly reňkli animasiýa lazer görkezişi

  Açyk DMX Dolandyryş landşaft basgançagy lazer ýagty proýektory RGB Gijeki doly reňkli animasiýa lazer görkezişi

  Lazer şüweleňinde ugrukdyryjy yşyk, ýokary ýagtylyk, arassa reňk we ş.m. Dolandyryş ulgamy arkaly lazer görkeziş taslamalary owadan nagyşlar ýa-da şekiller.Lazer kölegesiniň tansy, lazer jadysy, lazer pianino, lazer deprek, salkyn lazer adamy we ş.m. ýaly dürli görnüşli lazer görkezişleri bar.

 • Zawod üpjünçiligi Qualityokary hilli täze uzakdaky aýdym-saz çüwdürim dolandyryş ulgamy

  Zawod üpjünçiligi Qualityokary hilli täze uzakdaky aýdym-saz çüwdürim dolandyryş ulgamy

  Aýdym-saz çüwdürimine gözegçilik ulgamy aýdym-saz dolandyryşyny, programmirläp bolýan dolandyryşy we emeli intellekt dolandyryş tehnologiýasyny birleşdirýär.Dolandyryş ulgamynyň funksiýasy arkaly çüwdürim, bellenen programma laýyklykda ajaýyp çeper düşündiriş berip biler.

 • Poslamaýan polatdan gury çüwdürim çyrasy

  Poslamaýan polatdan gury çüwdürim çyrasy

  Poslamaýan polat çüwdürim çyrasy IP68 suw geçirmeýän derejesine ýetýär we suw çüwdürimine yşyklandyryş effektleri bermek üçin uzak wagtlap suwuň aşagynda işleýär.Çyra korpusy 304 poslamaýan polatdan ýasaldy.Önüm berk, çydamly, howpsuz we ekologiýa taýdan arassa.

 • Sanly suw perdesi

  Sanly suw perdesi

  Sanly suw perdesi adaty suw perdesi çüwdüriminden tapawutlanýar.Adaty suw perdesi çüwdürimi, adatça, şol bir wagtyň özünde suw sepýär, sanly suw perdesiniň ujuna aýratyn gözegçilik edip bolýar.Dürli burunlar ulgam tarapyndan kesgitlenen talaplara laýyklykda dürli wagtda işläp biler.Dökülen suw damjasy nagyş we söz bilen birleşdirilip bilner.Suw aýratynlygy we içerde we daşarda ulanyp boljak mahabat platformasy.

 • Zawod göni poslamaýan polat we mis suw köpükli spreý çüwdürim burun

  Zawod göni poslamaýan polat we mis suw köpükli spreý çüwdürim burun

  Köpük çüwdürimi burun howada sorulýar, suw bilen howany garyşdyrýar we gündizine-de ajaýyp görnüş bolan göni suw sütünine sepýär.

 • Kristal top Dandelion burun poslamaýan polat gül şekilli çüwdürim, açyk howuz üçin

  Kristal top Dandelion burun poslamaýan polat gül şekilli çüwdürim, açyk howuz üçin

  Dandelion çüwdürim burun, hrustal burun diýilýär.Suw pürküji, dürli gurşawdaky çüwdürim peýza .y üçin amatly gül topuny emele getirýär.Suwuň hiline ýokary talap bar, şonuň üçin ulanyjylar süzgüçi gurmaly.

 • Bag howuzy üçin poslamaýan polat köpürjikli Jet çüwdürimi burun

  Bag howuzy üçin poslamaýan polat köpürjikli Jet çüwdürimi burun

  Köpürjik burun, suw sepilende howany sorup bilýän, suwuň görnüşi howadan doly ak suw sütünini emele getirip bilýän gazly burun görnüşidir.Ujundaky suw üýtgäp dur we dürli-dürli.

 • 1D swing sanly çüwdürim burun

  1D swing sanly çüwdürim burun

  Bir ölçegli swing sanly çüwdürim burnunyň aýlanýan oky bar we çüwdürimiň öndürijilik effektlerine ýetmek üçin aýlaw mukdaryny kesgitlemek arkaly burun hereketini dolandyryp bolýar.

 • Poslamaýan polat säher şöhraty gül suw çüwdürimi burun

  Poslamaýan polat säher şöhraty gül suw çüwdürimi burun

  Pes suw basyşy astynda doly ertir şöhrat çüwdürimi emele gelip biler.Dürli sahnalarda ulanmak üçin amatly.Çeşmäniň şemalsyz gurşawdaky täsiri has gowudyr.

 • 12Indiki>>> Sahypa 1/2