sanaw1

Näme üçin bizi saýlamaly?

Näme üçin bizi saýlamaly?

Üstünligimiz

tejribe

Tejribe

10 ýyldan gowrak wagt bäri suw çüwdüriminiň dizaýny, önümçilik, gurnama, täzeden gurmak we hyzmat etmek boýunça ýöriteleşen we tejribeli, daşary ýurtlarda hyzmat edip bileris.

nyşanlary_ wideo

Wideo

Size iň gowy görýän çüwdürim effekti bilen dizaýn edilen wideo hödürläp bileris we gurnama, gurluşyk we gurnama işlerini aňsatlaşdyrmak üçin CAD çyzgylarynyň hemmesini hödürläp bileris.

şahadatnamasy

Şahadatnama

Enjamlarymyzyň köpüsini CE, RoHS we ISO tassykladyk, zerur bolsa başga şahadatnamany hödürläp bileris.

material

Materiallaryň görnüşleri

Ironcast, SUS304 ýa-da SUS316 ýaly öz islegiňiz üçin köp görnüşli material hödürleýäris.

animasiýa

Animasiýa görkezişi

Deslapky sitatalar üpjün edilenden soň "animasiýa görkezişini" hödürläp bileris.

hyzmaty

24 sagat onlaýn hyzmat

24 sagat onlaýn hyzmat hödürleýäris we bize sorag, e-poçta ýa-da başga bir habar iberseňiz, derrew jogap bereris.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hyzmatymyz

surat0011
surat003