sanaw1

Kompaniýanyň tertibi

Kompaniýanyň tertibi

Neijiang Longxin Çüwdürim Zawody, hasaba alnan maýasy 5,3 million ABŞ dollary bilen abraýly, hünärmen we ösen kärhana bolup, onlarça ýyl bäri döredilen.Dürli çeşme öndürýän öňdebaryjy öndüriji, üpjün ediji we eksportçydyrys.

Halkara çüwdürim dizaýn we gurluşyk kärhanasy hökmünde öňdebaryjy tehnologiýa we ýokary hilli gurluşyk topary bar, birnäçe in engineener, grafiki we 3D animasiýa dizaýnerleri.

suratlar1
suratlar2

Kompaniýanyň ýerleşýän ýeri

Çeşme dizaýnyna, gurnamagyna, çözülmegine, öndürilmegine, döwrebaplaşdyrylmagyna we täzeden gurulmagyna we ş.m. bagyşlaýarys, üstesine-de, çüwdürimleriň dürli görnüşleri, LED çüwdürim çyralary, çüwdürim nasosy, dolandyryş programma üpjünçiligi we başgalar bar.

Kompaniýamyz, “suw tansy” aýdym-saz çüwdürimine gözegçilik ulgamynyň ýöriteleşdirilen programma üpjünçiligini, kompýuteriň we aýdym-saz çüwdüriminiň görnüşiň täsirini ýokarlandyrmak üçin ajaýyp birleşdirýän programma üpjünçiligini özbaşdak ösdürdi.

Kazyýet

2010-njy ýylda suw çüwdüriminiň hereketlendiriş tizligini Hytaýda ilkinji gezek dolandyrmak we sazlamak üçin aýdym-saz signalyny ulandyk, çüwdürim suwy sazyň ritmi bilen sinhron we rahat üýtgeýär.Oýlap tapyş, aýdym-saz çüwdüriminiň iň möhüm ylmy we tehnologiki üstünligi hasaplanýan ýönekeý gurluş, amatly gözegçilik, ýokary ygtybarlylyk, gowy sinhronizasiýa, az energiýa sarp etmek we arzan bahalar ýaly köp artykmaçlyga eýedir.

2012-nji ýylda aýdym-saz çüwdürimine ilkinji gezek DMX512LED ýagtylyk çeşmesi ulanyldy.Uly üstünlik gazanan Jintang okrugynyň aýdym-saz çüwdürim taslamasynda ulanypdyk.Taslama gurluşyk partiýasy tarapyndan öwüldi we tehniki üstünlik bu pudakda giňden wagyz edildi.

Baoji-pol-çüwdürim-02
音乐 喷泉 7

Haryt

Yllaryň dowamynda köp sanly programma gözegçilik reňkli aýdym-saz çüwdürimlerini, CNC çüwdürim in engineeringenerçilik dizaýnyny we önümçilik gurnamasyny amala aşyrdyk.Bu kärhana derýalary, kölleri, şäher meýdançalaryny, bagy, seýilgähi, ýapyk we açyk çüwdürimleri öz içine alýar.Önümlerde aýdym-saz suw tans çüwdürimleri, lazer şüweleňi, suw perdesi şüweleňi, ot tans şüweleňi, 100 metr beýik spreý, ýüzýän aýdym-saz suw çüwdürimi, ýokary we aşak çüwdürim we başgalar bar. Bizde birinji derejeli dizaýn ösüş we gurnama topary bar.Köp ýyllyk ösüşden soň, şäher gurluşygynyň abadanlaşdyrylmagyna goşant goşup, deň-duşlarymyzyň ünsüni özüne çekip, baý tejribe topladyk.

Esasy pikirler

Häzirki wagtda kompaniýamyz 30-dan gowrak munisipal taslamasy, 25 täjirçilik gozgalmaýan emläk taslamasy, mowzuk seýilgähleriniň 20-den gowrak taslamasy we bir topar emeli 100-den gowrak iri sanly aýdym-saz çüwdürim taslamasynyň dizaýnyny we gurluşygyny tamamlady. köl taslamalary we inedördül taslamalar.Her taslama üçin inersenerlerimiz bäsdeşlik we döredijilik dizaýnyny amala aşyrarlar, sahypa gurşawyna çynlakaý serederler we eýeleriň ýa-da bazaryň isleglerini doly kanagatlandyrarlar.

水 幕 投影 1